skapande skola - I EMOIJERNAS VÄRLD

En Skapande skola-dag som inspirerar till diskussion och medvetenhet om symboler och ett material som är en del av vår vardag – glaset! Skapande skola-erbjudande för åk 4-9.

Med glaskonstnären Anna-Linda Gabriel på glasmuseet The Glass Factory, Boda glasbruk.

Eleverna får:

  • prova hur olika tekniker och verktyg ger många olika uttryck i glaset, i glashyttan.
  • gå på jakt efter samma tekniker i museets glas-utställningar.
  • ta del av en demo i glashyttan där vi tillverkar emoijer.
  • dekorera ett glas i glasateljén med gravyr och glasmålning, som eleverna sedan får med sig hem.
  • anonymt besvara en enkät med emoijer.

Resultatet kan klassen använda som diskussionsunderlag för hur man tillsammans borde göra för att alla skall kunna trivas ännu bättre.

Alla får med sig ett egendekorerat glas hem.
Målgrupp: åk 4-9
Plats: The Glass Factory, Boda glasbruk
Tid: c:a 2,5 t
Pris: 9 000kr (maximalt 25 elever + lärare)
Museiinträdet för barn/ungdom upp till 15 år
gratis. 50 kr inträde per medföljande vuxen.

Tips! Man kan ev. använda kulturresor till Emmaboda station och
abonnera en buss för 2 000kr t/r Boda från Emmaboda station.

För mer info kontakta glaskonstnär Anna-Linda Gabriel,
Telefon 070-278 69 22, annaoglinda@gmail.com
The Glass Factory, Storgatan 5
36197 Boda Glasbruk
www.theglassfactory.se Länk till annan webbplats.

Syfte I EMOIJERNAS VÄRLD

Att genom skapande belysa samtida företeelser i samhället och på så vis stötta ämnena bildkonst, livsåskådningskunskap, religion och samhällskunskap i att uppnå deras mål, samt motverka näthat bland unga.

Att ge unga en inblick i materialet glas och dess egenskaper

Ämnen som berörs inom ramen för Läroplanen:

Livsåskådningskunskap

Undervisningen i livsåskå livsåskådningskunskap har som uppdrag att utveckla elevens förmåga att växa till en självständig, tolerant, ansvarsfull och omdömesgill medlem i sitt samhälle. Att eftersträva en öppen och reflekterande attityd.

M9 Handleda eleven i att iaktta och förstå etiska aspekter i sitt liv och sin omgivning.

Bildkonst

Eleven handleds i att på ett mångsidigt sätt använda olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt.

Undervisningen ska sporra eleven i att utveckla multilitteracitet både med hjälp av visuella metoder och andra undersöknings- och framställningssätt.

Eleven ska erbjudas möjligheter till mångvetenskapliga lärområden i samarbete med den övriga undervisningen och med aktorer utanför skolan.

M3 Handleda eleven att använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att fördjupa sin förmåga att skapa bilder

M4 Handleda eleven att tillämpa ett undersökande arbetssätt när han eller hon skapar bilder självständigt eller tillsammans med andra

M5 Uppmuntra eleven att uttrycka sina åsikter och att tillämpa visuella kommunikations- och uttryckssätt för att påverka i sina egna bilder

Religion

M8 uppmuntra eleven att fundera over mänskliga livsfrågor och aktuella etiska frågor och egna värderingar i förhållande till dem

Samhällslära

M9 vägleda eleven att vidga sina perspektiv, använda sina kunskaper och bilda sina egna uppfattningar som medborgare

Övriga ämnen som berörs:

Kemi - Glasets olika egenskaper, beståndsdelar och smältpunkter.