KULTURGARANTI

kulturgaranti

Emmaboda kommuns kulturgaranti

Kulturgarantin är en överenskommelse mellan Bildningsnämndens verksamheter: förskola, grundskola och kulturavdelningen (allmän kultur, bibliotek, kulturskola, The Glass Factory) för att uppfylla Emmaboda kommuns mål för barn- och ungdomskultur. Kulturgarantin fastställer en plan för hur barn och elever möter kulturen i förskola och skola och är en garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen. Emmaboda kommun garanterar samtliga barn och ungdomar från 3 års ålder ett visst utbud av kulturupplevelser som resurs för lärandet. Kulturaktiviteter som planeras för skolan ska bygga på läroplanen och bidra till att nå kunskapsmålen i högre grad. Ett utbud av fritidsaktiviteter ingår också i garantin.

Inom kulturgarantin sker samarbete med kommunala, regionala och nationella verksamheter.

Kulturavdelningen och Kulturgruppen för skola och förskola med representanter från dessa verksamheter samordnar och ansvarar för genomförandet av Kulturgarantin.