Face off - En lerig workshop om selfien och jaget

Från workshop i Johansfors skola, 2017.Foto.Elev i årskurs 4.

Hur påverkas vår självbild av att det plötsligt finns två versioner av oss själva? Och hur skall man förhålla sig till alla likes, unlikes, elaka kommentarer och emojer, för inte att tala om alla andras selfies? Face off är en skapande skola workshop där vi skulpterar, diskuterar och processar identitet i vår samtid igenom att arbeta i lera. Dessutom formar vi fram ett ansikte i glas!

Från workshop i Johansfors skola, 2017Foto, elev årskurs 6

Eleven får bland annat ta del av att:

avbilda/skulptera 3-d i lera

  • arbeta med gips
  • skapa kollektivt
  • omforma glas
  • praktisk utforska värderingar
  • träffa en yrkesverksam konstnär
  • utforska begreppet källkritik, förgänglighet, identitet.
  • gravera i glas

Träff 1 -På skolan i ett klassrum eller i en slöjdsal.

Efter en liten presentation börjar vi med att göra kollektiva lerportrett. Ett av ler ansiktena plockas sedan slumpmässigt ut för ugnsgjutning, en teknik som går ut på att vid hjälp av lera, gips och glas skapa en glasavgjutning av leransiktet. Vi kommer även göra andra övningar där vi igenom leraktivitet illustrerar förgänglighet och på ett lekfullt sätt arbetar fram hur vi definierar oss själva.

Träff 2 -På skolan/The GlassFactory,min 2 veckor efter träff 1

Glaset har då i en keramikugn på glasmuseet the Glass Factory smält ned i gipsformen. Eleverna får igenom föreläsning med projektor eller ett besök i verkstaden på the Glass Factory se hur processen går till. Efter bearbetning av masken avslutas träffen med en utvärdering och överlämning av en inramad bild och glasfigur.

Ca tidsåtgång: Träff 1: 120 min. inkl. liten paus.

Träff 2: 90 min inkl. liten paus. Pris: 5000 kr pr. skolklass. Max 25 elever.

Tillkommer: Materialkostnader 50kr pr. person. Resekostnader. Inträde, 60 kr pr. vuxen. Barn och ungdomar under 15 år, gratis inträde. Om gruppen består av fler än 10 vuxna, 50 kr pr. person. Eventuell transport till The Glass Factory i Emmaboda anordnas av beställaren. Förberedelser: Varje elev får i uppgift att välja en låt som de gillar att arbeta till. Intressanta artiklar/ diskussionsmaterial: http://www.telegraph.co.uk/women/life/we-take-1-million-selfies-every-day---but-what-are-theydoing- to/

För bokning och frågor kontakta: Anna-Linda Gabriel, annaoglinda@gmail.com 070-2786922 Glaskonstnär verksam i Emmaboda kommun med ateljé, workshopprogram och egen produktion av unikat och bruksglas på The Glass Factory. www.anna-lindagabriel.com Länk till annan webbplats.

Referent är lärare Martina Gustavsson på Johansfors skola som köpt in Face off för årskurs 4 och 6 under 2017. Tel 070-8763471

Syft

att igenom skapande belysa samtida utmaningar i samhället och på så vis stötta
ämnena bildkonst, livsåskådningskunskap, religion och samhällskunskap i att
uppnå deras mål, samt motverka näthat bland unga. Att ge unga en inblick i en
metod för hur man utan för många förkunskaper skulle kunna skapa något i det
otillgängliga materialet glas.

Ämnen som berörs inom ramen för Läroplanen:

Livsåskådningskunnskap
Undervisningen i livsåskådningskunskap har som uppdrag att utveckla elevens förmåga att växa till en självständig, tolerant, ansvarsfull och omdömesgill medlem i sitt samhälle. Att eftersträva en öppen och reflekterande attityd.

M9

handleda eleven att iaktta och förstå etiska aspekter i sitt liv och sin omgivning
Bildkonst
Eleven handleds att på ett mångsidigt sätt använda olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt. Undervisningen ska sporra eleven att utveckla multi-litteracitet både med hjälp av visuella metoder och andra undersöknings- och framställningssätt. Eleven ska erbjudas möjligheter till mångvetenskapliga lärområden i samarbete med den övriga undervisningen och med aktörer utanför skolan.

M3

Handleda eleven att använda olika material, tekniker och
uttryckssätt och att fördjupa sin förmåga att skapa bilder

M4

Handleda eleven att tillämpa ett undersökande arbetssätt när han eller hon skapar bilder självständigt eller tillsammans med andra

M5

Uppmuntra eleven att uttrycka sina åsikter och att tillämpa visuella
kommunikations och uttryckssätt för att påverka i sina egna bilder
Religion

M8

uppmuntra eleven att fundera över mänskliga livsfrågor och aktuella etiska frågor och egna värderingar i förhållande till dem

Samhällslära

M9

vägleda eleven att vidga sina perspektiv, använda sina kunskaper
och bilda sina egna uppfattningar som medborgare

Övriga ämnen som berörs:

Kemi :den kemiska reaktionen mellan gips, vatten och syre. Glasets olika egenskaper,
smältpunkter och beståndsdelar.
Workshopen fungerar också som ett diskussionsunderlag för skolans arbete med
likabehandlingsplan.
Lgr 1: Stödjer skolan i arbetet med Likabehandlingsplan.