Projektmedel till The Glass Factory

Neon och plasma, glaskonst.

Petails detail, Ed Kirschner.

The Glass Factory har sökt och erhållit utvecklingsanslag från Region Kalmar för teknik och koncept kring neon och plasma. Projektet blir en viktig del av glaskonferensen GAS 2020 och har även långsiktig betydelse för museets utbildnings- och verkstadsverksamhet.

Sedan några år tillbaka fungerar The Glass Factory, Boda Glasbruk, som en resurs för nationella och internationella utbildningsinstitutioner och näringslivsaktörer genom sitt arbete med att bygga upp verkstäder och ateljeer inom glashantverk. Särskilt fokus har kommit att läggas på tekniker kring neon och plasma eftersom detta till stor del saknas i ett nordeuropeiskt sammanhang. Kunskapen inom området finns framförallt i USA men intresset är stort i Skandinavien och Europa.

Inom ramen för projektet Glass Tech Hack påbörjades, för ett par år sedan, arbetet och kunskapsutbytet kring neon och plasma. Workshops har anordnats på temat och under 2019-2020 tar TGF emot en Fulbrightstipendiat med särskilda kunskaper inom området. GAS (Glass Art Society) har valt att förlägga sin årliga internationella konferens i Glasriket 20-23 maj 2020. Konferensen kommer att locka ca 1 800 internationella deltagare. The Glass Factory är en av de officiella värdarna för GAS-konferensen och har också utsetts av arrangören som plattform för teknik inom neon och plasma.

Satsningen på tekniker kring neon och plasma är ett långsiktigt utvecklingsprojekt. Projektet är en del i The Glass Factorys långsiktiga strategi att utveckla ateljeer för teknik inom flera delar av glashantverket.

Anslaget är på 133 680 kr från Region Kalmar och The Glass Factory står för insatser om 158 640 kr i projektet.

- - -

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur och tf museichef
The Glass Factory, Emmaboda kommun
Tfn 0471-24 92 24