23/6-20/10 AT THE TIP OF THE WHEEL

At The Tip Of The Wheel

Simon Gates berömda Bacchus Skål eller Kostas berömda Tsaren's Skål kunde inte göras idag. Det finns väldigt få kunskapsbärare och en del av utrustningen finns endast bevarad i arkiv. At the tip of the wheel syftar till att lyfta dessa riskfyllda tekniker, genom en blandad historisk och samtida utställning, som kompletteras med workshops och demos.

Genom att ta över Open, vår utställningslokal i den gamla hyttan, kommer verk från 17 samtida slipare och gravörer att sitta sida vid sida med historiska verk ur vår samling. Ett brett utbud av graveringstekniker kommer att visas, från extremt djup skärning till delikat kopparhjulsgravering.

I centrum av utställningen kommer vi att etablera en fungerande slipverkstad med historiska maskiner och traditionella slipmaskiner. Besökare kommer att kunna se både historiska och samtida exempel på skuret och graverat glas, samtidigt som de får en djupare förståelse för teknikerna och kunskapen bakom varje linje.

English:

Simon Gate's famous Bacchus Bowl or Kosta's famous crystal Tsar's Bowl could not be made today. There are very few knowledge carriers and some of the equipment is only preserved in archives. At the tip of the wheel aims to uplift these at-risk techniques, through a blended historical and contemporary exhibition, and complemented with workshops and demos.

Taking over Open, our cavernous exhibition space in the old blowing hall, works from 17 contemporary glass cutters and engravers will sit side-by-side with historic works from our collection. A wide range of engraving techniques will be displayed, from extreme deep cutting to delicate copper wheel engraving.

At the center of the exhibition we will establish a working cutting shop with historical machines and traditional cutting disks. Visitors will be able to see both historical and contemporary examples of cut and engraved glass, while getting a deeper understanding of the techniques and knowledge behind each line.