14/8-12/9 Sarah MARIA Yasdani

''OM att tala och tänka med fönster''

Sarah Fönster

Om att tala och tänka med fönster

Vi har olika fönster runtomkring oss, fönster som alla bär på möjligheten att sträcka ut våra innersta utrymmen. Fönstrets glaskropp är det öga vi upplever världen igenom där rummet är vårt medvetande.

Fönstret bär förmågan att uppehålla oss mitt emellan vår avgångsplats och ankomstplats och tillåter oss uppstå i det mellanrummet. Fönstret blir en förbindelse mellan något inre och något yttre. För oss samman och separerar, ger oss åtkomst och utesluter. Fönstret speglar och synliggör, utelämnar och uppenbarar men gör oss samtidigt förankrade och fristående, närvarande och frånvarande i exakt samma stund.

På så sätt försätter fönstret oss i ett precist tillstånd, i en förtjockad tid. Förtjockning av tiden handlar om en känsla av nu där tiden är sann och upplöst. Allt börjar vid ett fönster. Fönstret som ett tidsdokument, en plats och en övergång. Fönstret som den möjlighet som också bär oss bort från platsen.

Jag har samtalat och sällskapat med mina fönster, lutat mig mot karmen, närmat mig beslagen och frågat glaset. Vart och när börjar och slutar kroppen i ett fönster?

Utställningen om ”Att tala och tänka med fönster” är ett resultat av konstnären Sarah Maria Yasdanis utforskande av ungsgjutet glas under sitt arbetsstipendium hos The Glass Factory. Stipendiet var tilldelat från Emmaboda Kommun och Konstfack, University of Art, Craft and Design.


To talk and think with a window

We have different windows around us, windows that all carry the possibility to expand our intimate spaces. The glass body of the window is the eye we experiencing the world through and the room is our consciousness.

The window carries the ability to hold us in-between our place of departure and our destination, arriving at a place of transition. The window is a liminal connection between inner and outer, the window link and separate, provide access yet exclude. The window reflects and reveals and makes us detached and distant, present and absent in the exact same moment.

In this way the window place us in a precise state, a thickened time. The thickening of time is about the feeling of now, where the time is true and dissolved. It all starts at a window. The window as a document of time, a location and a transition. The window as the opportunity that also carries us away from the place.

I have talked and gone along with my windows, leaned against the frame, approached the hooks and asked the glass. Where and when does a body begin and end in a window?

The exhibition ‘To talk and think with a window’ represents the results of the kiln cast glass research the artist Sarah Maria Yasdani has been working on during her working scholarship at The Glass Factory. The scholarship was given to her from Emmaboda Kommun and Konstfack, University of Art, Craft and Design.