Emmaboda Kommun

SKAPANDE SKOLA-PROGRAM "FACE OFF"

I workshopen ”Face Off” får klasskompisar kollektivt skulptera fram varandras ansikten. En ”ikon”, som sedan skall förevigas i glas, väljs ut gemensamt.

Skapande skola-projekt

Titel: Face Off

I dagens samhälle har ett nytt jag fått en alltmer central roll. Med den så kallade selfien vill vi, lite diskret eller väldigt tydligt, berätta vem vi är utifrån en viss miljö och posering. Med Photoshop och andra redigeringsprogram kan man bli sin egen ikon. I workshopen ”Face Off” får klasskompisar kollektivt skulptera fram varandras ansikten. Vi väljer gemensamt ut en ”ikon” som sedan skall förevigas i glas.

Eleven får lära sig/uppleva:

  • Att avbilda/skulptera 3-D i lera
  • Att blanda gips
  • Att träna på att se hantverk/skapande som ett verktyg för att illustrera andra värden – utan att vara resultatorienterad
  • Att träffa en yrkesverksam konstnär
  • Hur man omformar glas
  • Gruppdynamik

Målgrupp: Årskurser 4-9
Pris: 200 kr per elev
Antal: Max 25 elever
Tidsåtgång: 2 + 1,5 timme
Övrigt: Materialkostnader 300 kr, resekostnader tillkommer
Plats: Träff 1: i en slöjdsal/ett klassrum
Träff 2: på The Glass Factory

Träff 1: Genom *slowcraft får unga en inblick i hur man gör en glasmask. Workshopen är inte resultatorienterad. Masken är ett kollektivt verk, där eleverna får prova att bli avbildade och själva avbilda varandra i lera. Klassen delas in i fyra grupper. Workshopen, som tar 2 x 20 minuter, ger tid till möten mellan många individer i klassen. Ett positivt leroriginal plockas sedan ut som den kommande ”ikonen”, och tillsammans med eleverna gör Anna-Linda Gabriel en gipsform. Nästa steg är att mäta mängden glas som ska till med hjälp av leran, en hink med vatten och glaschunks.

Tidigast två veckor senare träffas vi igen på The Glass Factory.
Eventuella frågor till nästa träff (finns tid kan vi även tillsammans formulera frågor som vi tar upp nästa gång):
Vem dyrkar vi idag? Hur får vi tröst? Vad är tröst? Är sociala medier ett vapen eller ett verktyg? Har någon upplevt näthat? När skall barn få sin första mobil? Varför? Vad skall de ha den till? Vad skall de inte ha den till? Vet ni hur ni skall programmera en mobil så att den blir barnvänlig?

Träff 2: Anna-Linda Gabriel har då ugnsgjutit** masken på The Glass Factory och eleverna får i verkstaden se hur processen går till. Anna-Linda visar maskens smältprogram, ugnen öppnas, formen tas ut och ikonen/masken tas fram ur sin gipsform. Sedan samlas vi för en diskussion som också blir utvärderingsunderlag. Hur upplevdes de olika momenten av ”Face Off”? Övriga ledord för diskussionen är: identitet – sociala medier – ikoner – gemensamma behov – virtuell verklighet kopplade till de frågor eleverna fick med sig vid träff 1.

Syfte: Att bryta eventuella gruppkluster och att stötta ämnena bildkonst, livsåskådningskunskap, religion och samhällskunskap i att uppnå sina mål, samt motverka näthat bland unga. Att ge unga en inblick i en metod för hur man, utan för många förkunskaper, skulle kunna skapa något i det otillgängliga materialet glas. ”Face Off” är relevant och anpassas för barn, unga vuxna, nyanlända, som svenska uppvuxna i Sverige.

Ämnen som berörs inom ramen för läroplanen:

Livsåskådningskunskap Undervisningen i livsåskådningskunskap har som uppdrag att utveckla elevens förmåga att växa upp till en självständig, tolerant, ansvarsfull och omdömesgill samhällsmedlem. Att eftersträva en öppen och reflekterande attityd.
M9 Handleda eleven att iaktta och förstå etiska aspekter i sitt liv och sin omgivning.

Bildkonst
Eleven handleds att på ett mångsidigt sätt använda olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt. Undervisningen ska sporra eleven att utveckla multi-litteracitet både med hjälp av visuella metoder och andra undersöknings- och framställningssätt. Eleven ska erbjudas möjligheter till mångvetenskapliga läroområden i samarbete med den övriga undervisningen och med aktörer utanför skolan.
M3 Handleda eleven att använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att fördjupa sin förmåga att skapa bilder.
M4 Handleda eleven att tillämpa ett undersökande arbetssätt när han eller hon skapar bilder självständigt eller tillsammans med andra.
M5 Uppmuntra eleven att uttrycka sina åsikter och att tillämpa visuella kommunikations- och uttryckssätt för att påverka i sina egna bilder.

Religion
M8 Uppmuntra eleven att fundera över mänskliga livsfrågor och aktuella etiska frågor och egna värderingar i förhållande till dem.

Samhällskunskap
M9 Vägleda eleven att vidga sina perspektiv, använda sina kunskaper och bilda sin egen uppfattning som medborgare.

Övriga ämnen som berörs:
Kemi: Den kemiska reaktionen mellan gips, vatten och syre. Glasets olika egenskaper, smältpunkter och beståndsdelar.

Workshopen fungerar också som ett diskussionsunderlag för skolans arbete med likabehandlingsplanen.
Lgr 1: Stödjer skolan i arbetet med likabehandlingsplanen.

*Slowcraft, ingår som en term i ”the slow movement”:
”… is a cultural revolution against the notion that faster is always better. The slow philosophy is not about doing everything at a snail’s pace. It’s about seeking to do everything at the right speed. Savouring the hours and minutes rather than just counting them. Doing everything as well as possible, instead of as fast as possible. It’s about quality over quantity in everything from work to food to parenting.” Wikipedia

**Ugnsgjutning
Glas som har fått sin form genom att man har smält det från kallt tillstånd till flytande tillstånd i en gipsform i en keramikugn. Påminner om samma metod som vid bronsgjutning, men glaset kräver en kontrollerad kylkurva som är anpassad efter glasets tjocklek.

Kontaktperson:

Anna-Linda Gabriel, 070-278 69 22, anna-linda.gabriel@emmaboda.se

Plats:
The Glass Factory, Storgatan 5, 360 65 Boda Glasbruk

Senast uppdaterad: 22 februari 2017